Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-02479)

espa

Η κοινοπραξία

Για την επίτευξη των στόχων του έργου, έχει σχηματιστεί σύμπραξη φορέων που επιτρέπουν τον συγκερασμό και των τριών βασικών συνιστωσών του έργου. 

ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (IKH) 

ikhlogo

Ο συντονιστής φορέας (ΙΚΗ) θα συντονίσει το έργο και θα αναπτύξει τα απαραίτητα εργαλεία λογισμικού που στη συνέχεια θα χρησιμοποιούν στην εμπορική εφαρμογή. Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει τόσο τα διαχειριστικά εργαλεία για την υλοποίηση των κλινικών πρωτοκόλλων που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια από τους ιατρικούς φορείς, όσο και τα απεικονιστικά εργαλεία για την υλοποίηση της μεθοδολογίας αποτύπωσης και καταγραφής μετρήσεων που θα αναπτυχθεί από τους επιστημονικούς φορείς

Σχετικά με την ΙΚΗ

Η επιχείρηση ΙΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού σε οργανισμούς που προέρχονται από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Όλες οι λύσεις που παρέχει η εταιρεία είναι εξατομικευμένες στις ανάγκες των πελατών της, ενώ παράλληλα είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015, ISO 27001 και ISO 13485:2016. Η εταιρεία ΙΚΗ έχει παραδώσει περισσότερα από 40 Έργα στο πεδίο της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ειδικότερα, η τεχνογνωσία της εταιρείας εντοπίζεται στα παρακάτω πεδία: (1) Ανάπτυξη λύσεων βασισμένων σε αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους, (2) Ανάπτυξη και σχεδιασμός λογισμικού, (3) Υπολογιστική όραση, σχεδιασμός και ανάπτυξη διεπιφάνειας ανθρώπου-μηχανής, (4) Ενσωματωμένα και μηχανοτρονικά συστήματα, (5) Μηχανολογική σχεδίαση, δυναμική προσομοίωση και έλεγχος βάσει μοντελοποίησης. (6) Εξειδικευμένο επαγγελματικό λογισμικό για διαγνωστική χρήση.
Η Σουίτα Λογισμικού evorad® της ΙΚΗ περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο λογισμικό για τη διαχείριση ενός ακτινολογικού τμήματος. Το λογισμικό evorad® RIS-PACS-WORKSTATION προσφέρει προηγμένα εργαλεία προβολής, επεξεργασίας και μετρήσεων ιατρικών εικόνων. Είναι ήδη εγκατεστημένο σε πάνω από 30 ελληνικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα (Ευαγγελισμός, Αττικό, Σωτηρία, ΠΑΓΝΗ, Ιωαννίνων, Γεννηματάς, Αγ. Σάββας, Βενιζέλειο, Λαϊκό, ΚΑΤ, κ.α.) και φέρει Πιστοποίηση CE Class IIA
 


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠ-ΙΤΕ)

logo

Ο ερευνητικός φορέας θα φέρει την επιστημονική τεχνογνωσία που απαιτείται για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των μετρήσεων και την ανάπτυξη των εργαλείων επεξεργασίας εικόνας που απαιτούνται για κάθε ένα από τα όργανα που θα μελετηθούν, καθώς και τις σχετικές μεθοδολογίες αναλύσεων που εφαρμόζονται στη διεθνή βιβλιογραφία.

Σχετικά με το ΙΠ-ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και από τα πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποτελείται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ) είναι ένα από τα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το ΙΠ-ΙΤΕ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέροντας τεχνογνωσία σε ένα μεγάλο πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη χορήγηση υποτροφιών και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούν η ερευνητική του αριστεία, η διεπιστημονική προσέγγιση και η συνεχής προσπάθεια μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των τεχνολογιών που αναπτύσσει στην βιομηχανία και ευρύτερα στην κοινωνία. Το ΙΠ-ΙΤΕ είναι οργανωμένο σε οκτώ Εργαστήρια. Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (CBML) επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική υγεία και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στην ευρύτερη περιοχή της προσωποποιημένης, προληπτικής και προγνωστικής ιατρικής.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του CBML χρηματοδοτούνται κυρίως από την συμμετοχή του σε ανταγωνιστικά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, (πάνω από 40 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα τα τελευταία 10 χρόνια), ενώ παράλληλα υποστηρίζονται από μία σειρά στρατηγικών συνεργασιών με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που διασφαλίζουν ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες οδηγούνται από πραγματικές κλινικές απαιτήσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κλινικό περιβάλλον. To ΙΠ-ITE συμμετέχει σε πολλά έργα ηλεκτρονικής υγείας μέσω του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής και του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA). Το CBML συνδέεται άμεσα με το CeHA, για τη μεταφορά της ερευνητικής του εμπειρίας στην παραγωγική αξιοποίησή των αποτελεσμάτων του. To CeHA διαθέτει πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες για την υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων φροντίδας, όπως, μεταξύ άλλων, εφαρμογές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ασθενών εντός μίας μονάδας υγείας, εφαρμογές για ιατρούς, νοσηλευτές, εφαρμογές αυτοδιαχείρισης ασθενών κα

 

Οι ιατρικοί φορείς (Β’ ΑΕ-ΕΚΠΑ, ΕΙΑ-ΠΚ) θα συνεισφέρουν τόσο στην ανάπτυξη των επιπλέον διαχειριστικών εργαλείων που απαιτούνται για την εφαρμογή των μεθοδολογιών, όπως π.χ. εργαλεία επιλογής ασθενών με βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά, εργαλεία καταγραφής μετρήσεων και παρουσίασης της εξέλιξής τους, καθώς και στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση των σχετικών κλινικών πρωτοκόλλων ώστε να προκύψει μία ενιαία μεθοδολογία αξιοποίησης των εργαλείων λογισμικού για την ενίσχυση της διαγνωστικής διαδικασίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (ΕΙΑ-ΠΚ)

crete

 

Σχετικά με το ΕΙΑ-ΠΚ


To Πανεπιστήμιο Κρήτης ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1977 με στόχο την προώθηση της μάθησης και την επίτευξη ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας. Το 2011 το περιοδικό "The Times Higher Education" κατέταξε το Π.Κ στην 145η θέση παγκοσμίως και το 2012 στα 50 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια του κόσμου. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που υιοθέτησε τις αρχές της «Χάρτας Δεοντολογίας στην Πρόσληψη των Ερευνητών» και σήμερα ανήκει στην ομάδα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που τους έχει αναγνωριστεί το ευρωπαϊκό λογότυπο HR Excellence in Research. Το Τμήμα Χημείας και η Ιατρική Σχολή του Π.Κ προωθούν την εκπαίδευση προ-πτυχιακών και μετα-πτυχιακών φοιτητών μέσα από εντατικά προγράμματα σπουδών και προάγουν την έρευνα σε σύγχρονα πεδία της επιστήμης. Η Ιατρική Σχολή συνδέεται με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου που είναι το μεγαλύτερο κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας στη Νότια Ελλάδα και πραγματοποιεί κλινικές μελέτες φάσης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Β' Εργαστηριο Ακτινολογιας Ιατρικης Σχολης Εθνικου και Καποδιστριακου Πανεπιστημιου Αθηνων (Β’ ΑΕ-ΕΚΠΑ)

attico

 

Σχετικά με το Β’ ΑΕ-ΕΚΠΑ


Το Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με απόφαση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου εγκαταστάθηκε στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο το 1997 ((Π.Δ. 170/1997) υπό τη Δ/νση του Καθηγητή κ. Δ. Κελέκη. Τον Αύγουστο του 1999 (ΦΕΚ 1614/1999) με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Αρσένη και Υγείας και Πρόνοιας κ. Λ. Παπαδήμα η έδρα του εργαστηρίου μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Τον Μάιο του 2003 με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου και Υγείας και Πρόνοιας κ. Κ. Στεφανή (ΦΕΚ 523/2003) η έδρα του εργαστηρίου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟ".