Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-02479)

espa

Η λύση του Α.ΠΟ.ΣΙ.ΔΙ.

Η προσφορά του Α.ΠΟ.ΣΙ.ΔΙ

Ως βασικό αντικείμενο του έργου διαμορφώνεται η ανάπτυξη μεθοδολογιών και ιατρικών πρωτοκόλλων που θα επιτρέπουν τη χρήση των μετρήσεων σε απεικονιστικές εξετάσεις για την ενίσχυση των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων που εφαρμόζονται ήδη σε ελληνικά νοσοκομεία, καθώς και την ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για την ένταξη των σχετικών μεθόδων στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά θα ενσωματωθούν στο εμπορικό λογισμικό διαχείρισης ακτινολογικών τμημάτων evorad®, το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο σε αρκετά ελληνικά νοσοκομεία.

Μεθοδολογία Υλοποίησης 

Για ανάπτυξη όλων των διαχειριστικών και μετρητικών εργαλείων, η μεθοδολογία που θα υλοποιηθεί θα βασιστεί στις ακόλουθες συνιστώσες, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σε κάθε κύκλο ανάπτυξης λογισμικού που προβλέπει το έργο:

  1. Σχεδιασμός : περιλαμβάνει το σχεδιασμό των συστημάτων και των μεθοδολογιών θα αποτελέσουν τη βάση για τις κυρίως δραστηριότητες του έργου..
  2. Υλοποίηση : περιλαμβάνει την υλοποίηση και εφαρμογή των μεθοδολογιών που σχεδιάστηκαν και αποτελούν τον κυρίως κορμό των δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια του έργου. 
  3. Ανάλυση και Αξιολόγηση: Για να κλείσει ο κύκλος της υλοποίησης των διαφόρων συστημάτων και μεθοδολογιών του έργου, είναι απαραίτητο τα συστήματα που αναπτύχθηκαν και οι μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν να αξιολογηθούν όσον αφορά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του σχεδιασμού και της υλοποίησης αντίστοιχα ώστε να διασφαλιστεί, η ποιότητα, η αξιοπιστία και η επιστημονική αρτιότητα του αναπτυχθέντος λογισμικού και των συναφών ιατρικών διαδικασιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του αναμένεται να είναι επωφελή τόσο για τους εταίρους όσο και για τους τελικούς χρήστες του λογισμικού evorad®. Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα αναπτυχθούν ολοκληρωμένες μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης της συγκέντρωσης σιδήρου σε παρεγχυματικά όργανα (συκώτι, καρδιά, πάγκρεας κ.α.), οι οποίες θα βασιστούν σε ένα ώριμο εμπορικό προϊόν (evorad®), τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις του χώρου καθώς και την κλινική ροή εργασίας, συνδυάζοντας έτσι την επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και την εμπορική εφαρμογή.
  • Οι επιστημονικοί φορείς του έργου θα αποκτήσουν περαιτέρω τεχνογνωσία στην έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπηρεσιών που άπτονται του αντικειμένου τους, ενώ η εφαρμογή των μεθοδολογιών αυτών σε ένα παραγωγικό κλινικό περιβάλλον θα προσδώσει περαιτέρω αξία στην εφαρμοσιμότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους.
  • Δεδομένου του γεγονότος ότι το προϊόν evorad® βρίσκεται σε παραγωγικές εγκαταστάσεις σε ένα σημαντικό αριθμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών, ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου είναι ότι θα τεθεί στη διάθεση των φορέων αυτών άμεσα μία σειρά από εργαλεία που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου, τα οποία λόγω της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της πρότερης κλινικής εφαρμογής τους θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας τόσο από τους ίδιους τους φορείς που συνεισέφεραν στην ανάπτυξή τους, όσο και από άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
  • Η εμπορική αξία του προϊόντος evorad® θα αυξηθεί σημαντικά λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων που θα αναπτυχθούν και θα συμπεριληφθούν στο φάσμα των δυνατοτήτων του.
  • Το επίπεδο των διαγνωστικών υπηρεσιών των ιατρικών φορέων που συμμετέχουν στο έργο αλλά και των φορέων που χρησιμοποιούν το λογισμικό evorad® θα αυξηθεί σημαντικά λόγω των επιπλέον προηγμένων δυνατοτήτων που θα αποκτήσει το λογισμικό στα πλαίσια του έργου, με συνέπεια την ευρύτερη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.