Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-02479)

espa

Περίληψη

Α.ΠΟ.ΣΙΔ.Ι

«Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων τεχνικών ΠΟσοτικοποίησης ΣΙδήρου σε παρεγχυματικά όργανα για ΔΙαγνωστικούς σκοπούς»

(T1 ΕΔΚ-02479)

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων λογισμικού για τη μη-επεμβατική ποσοτικοποίηση της συγκέντρωσης σιδήρου σε παρεγχυματικά όργανα και η ένταξη των εργαλείων αυτών στην υφιστάμενη λειτουργικότητα του εμπορικού λογισμικού διαχείρισης απεικονιστικών εξετάσεων evorad®.

Read more